Ogłoszenie Wójta Gminy Krzemieniewo

 

W świetle przepisów prawa powszechnego - art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,, Nie wypełnienie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny nakładaną wg przepisów Kodeksu postępowania o wykroczenia.  Niezależnie od w/w grzywny, Gmina może nałożyć na mieszkańca obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci w drodze Decyzji administracyjnej, która w razie braku dobrowolności przyłączenia, podlega przymusowemu wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w jego ramach przepisy przewidują:
- upomnienie (z obowiązkiem zapłaty kosztów upomnienia)
- grzywnę w celu przymuszenia (do 10 tys. zł), przy czym grzywny można nakładać kilkakrotnie (ich suma nie może przekroczyć 50 tys.)
- wreszcie, stosownie do przepisu art. 127 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wykonanie zastępcze, które można zlecić innej osobie do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt.
W związku z powyższym  postuluję, aby przyłączenie nieruchomości w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno  do sieci kanalizacji sanitarnej nastąpiło w terminie do 30 czerwca 2019r.

Po bezskutecznym upływie zaznaczonego terminu Gmina będzie zmuszona wdrożyć ww. procedury przymusowej realizacji obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
 Załączniki: