17.07.2019r.,  w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie,  Marszałek Województwa Wielkopolskiego  Marek Woźniak oraz Wójt Gminy Krzemieniewo Radosław Sobecki uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie Projektu pt. „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, Gmina Krzemieniewo”. Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: „Środowisko”, działanie 4.3: „ Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie 4.3.1: „Gospodarka wodno-ściekowa” . Kwota dofinansowania to 5 241 716,56 zł. Poziom dofinansowania projektu zgodnie z umową wynosi do 63,75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Kwota dofinansowania po przeprowadzeniu procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyniesie: 3 269 468,92 zł.Galeria zdjęć:Załączniki: