PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY    

K R Z E M I E N I E W O

zawiadamia,

  że IX Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2019 r. ( czwartek)

godz. 13:00  w  Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
 2. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4.  Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.( druk nr 64)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku  energetycznego.  (druk nr 65)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr VIII/60/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzemieniewo. ( druk nr 66)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Krzemieniewo na 2019 r.( druk nr 67 ).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024 . ( druk nr 68 ).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia  uchwały NR IV/31/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 stycznia 2019 r.  ( druk nr 69)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Krzemieniewo na grunty stanowiące własność osoby prawnej. ( druk nr 70)
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy, komunikaty.
 14. Zakończenie sesji.

                                                                               

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                      Rady Gminy Krzemieniewo

                                                                                                      /-/ Mirosław Krysztofiak